Schlumberger

Mnemonics, Data channel, PHIZ


ChannelPHIZ
DescriptionIntergranular Porosity
Unit quantity Porosity
Property Primary_Porosity

Related tools
ToolDescription
ADT-C Intergranular Porosity
ADT-D Intergranular Porosity
Return to Curve Mnemonic Dictionary