Mnemonics, Data channel, V_GYPS


ChannelV_GYPS
DescriptionVolume of Gypsum
Unit quantity StandardVolumeRatio
Property Gypsum_Volume_Fraction


Return to Curve Mnemonic Dictionary